Dedektif Nedir?

Dedektif Nedir?

Bir türlü çıkartılamamış olan Özel Dedektiflik Yasası, dedektifin ne olduğunun bir tanımını yapmıştır. Taslak olan ve henüz yasalaşmayan bu tanıma göre özel dedektifler, gerçek ve tüzel kişiler adına hareket eden, bu kişilerin talepleri ile sınırlı kalmak koşulu ile ve yasal düzenlemelerin sınırları içinde, gerekli bütün bilgileri toplayan, analiz eden, inceleyen ve değerlendiren kişilerdir.

Dedektif Nedir?

Bunun yanında özel dedektifler, gerçek ve tüzel kişilere karşı yapılan tecavüzleri araştıran ve bunları yok etmeye çalışan kişilerdir. Özel dedektifler talep edilmesi durumunda, hizmet verdikleri kişi ve kuruluşların binalarını ve eşyalarını koruma hizmeti de verirler.

Özel Dedektiflik Yasası taslağına göre, özel dedektifler veya araştırma görevlileri, bu faaliyetlerini icra ederlerken, suç işlendiğine kani olurlarsa, bu durumda mutlaka yasal mercileri bilgilendirmek ve suça yönelik kanıtların ortadan kaybolmaması için gereken önlemleri almak zorundadır.

Özel dedektifleri bu şekilde tanımlayan yasa tasarısı, son bir şeye daha dikkat çekmektedir: özel dedektifler, bu yasa ile verilen sınırlı yetkileri kullanan görevlilerdir. Yani görevleri sırasında hiçbir şekilde özel dedektiflerin yasal düzenlemelerin dışına çıkmamaları ve zor kullanmamaları istenmektedir. Hatta araştırmaları sırasında, soruşturmak amaçlı dahi olsa, kişileri sorgulamak için kendi ofislerine çağıramazlar.

Yasa tasarısı dedektifin tanımını verdikten sonra çalışma alanlarının sınırlarını da çizmiştir. Buna göre özel dedektifler ancak şu konularda faaliyet gösterebilirler:

  • Aile içinde eşlerin veya aile bireylerinin, ailenin bütünlüğüne zarar veren davranışlarının veya kötü alışkanlıklarının araştırılması
  • Kaybolmuş veya kendisinden haber alınamayan kişilerin aranması ve bulunması
  • Çalınmış ya da kaybolmuş malların aranması ve bulunması
  • Korunması talep edilen kişi ya da kuruluşlara ait binaların, tesisatın veya malların korunması
  • Özel Güvenlik Teşkilat kanunu kapsamındaki kuruluşların ve tesislerinin güvenliklerinin sağlanması
  • İşletme, fabrika, üretim tesisi veya benzeri çeşitli işyerlerinde çalışan farklı seviyelerdeki personelin, dürüst ve güvenilir olup olmadıklarının, işverene karşı tutum ve davranışlarının, çalıştıkları kuruluş aleyhine başka kuruluşlarla işbirliği yapıp yapmadıklarının araştırılması
  • Herkesin girip çıktığı büyük mağaza, acente veya süpermarket gibi işyerlerinde çalışanların ve bu yerlere girip çıkan insanların, hırsızlık yapıp yapmadıklarının ya da mevcut taşınmaz mal ve makinelere zarar verip vermediklerinin izlenmesi ve zararlı davranışların önlenmesi
  • Kendileri hakkında icra takibi yapılan kişi veya kuruluşların sahip olduğu menkul ve gayrimenkul mallarının ve bunların üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının araştırılması

Bu kadar ciddi görevlerin üstesinden gelebilmek için özel dedektiflerin veya araştırma görevlilerinin belli nitelikleri taşıması ve belli koşulları sağlaması gerekmektedir. Eğer Özel Dedektiflik Yasası tasarısı bir gün Meclis’ten geçerse, bu konuda da belli kurallar uygulanamaya başlanacak ve dedektiflik mesleği disiplin altına alınmış olacaktır.

Dedektif nedir, nasıl dedektif olunur gibi konularda daha fazla açıklama isteniyorsa, şirketimize gelebilirsiniz. Ayrıca bir özel dedektiflik hizmeti almak isterseniz, şirketimiz en hızlı ve güvenli hizmeti verecektir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler