Müşteri Dedektife Hangi Bilgileri Vermelidir?

Müşteri Dedektife Hangi Bilgileri Vermelidir?

Özel dedektiflik büroları, faaliyetleri sırasında, Anayasa ve diğer yasal düzenlemelerle elde edilen kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasına ve özel yaşama saygı esasına dayanmaktadır. Bu esastan hareketle hazırlanan Özel Dedektifler Derneği Mesleki Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği ilkeleri de buna önem vermektedir.

Müşteri Dedektife Hangi Bilgileri Vermelidir?

Yasalara göre açıkça suç olan, savcılığın bile ancak mahkeme kararı ile yapabileceği, hukuka aykırı olarak elde edilmesi halinde mahkemeler tarafından delil olarak kabul edilmeyen hizmet taleplerine kesinlikle cevap verilmemektedir. Ahlaki değerlere ve yasal düzenlemelere aykırı olan hiçbir hizmet talebi kabul edilmemektedir.

Bunun yanında etik kurallar ve uluslararası meslek standartları esas alınarak ülkemizde faaliyet gösterecek özel dedektiflik bürolarının çalışma esasları, özel dedektiflik yasası hala çıkarılamadığı için, Özel Dedektifler Derneği çabaları ile belirlenmektedir. Bu bakımdan özel dedektiflik hizmetleri, derneğin koordinasyonu altında, sabit bir adresi ve ticari unvanı bulunan ve hizmet talep eden kişi veya kuruluşlar ile yazılı bir sözleşme yapan özel dedektiflik büroları tarafından sürdürülmektedir.

Bu koşullarda özel dedektiflerin, talep edilen hizmeti hakkıyla yapabilmeleri, bu hizmeti talep eden kişi veya kuruluşların, talep edilen hizmete yönelik her türlü bilgi ve belgeyi vermelerine bağlıdır.

Özel dedektiflik hizmetleri, yapılan işin niteliğine uygun şekilde, gizli tutulmak zorundadır. Bu yüzden de çalışmaların herhangi bir aşamasında ne özel dedektiflik bürosu ve özel dedektifler, ne de hizmet talep eden kişi veya kuruluşlar üçüncü kişilere açıklama yapamazlar, bilgi veya belge veremezler. Aksi halde bu durumda sözleşme ihlal edilmiş olur ve cezai yaptırımlar devreye girer.

Özel dedektiflerin talep edilen hizmeti yerine getirebilmeleri için, hizmetin özelliklerine uygun ve çalışmalarını yönlendirecek her türlü bilgiyi, hizmeti talep eden kişiden isteme hakkı bulunmaktadır. Müşteriler de bu şekilde ellerindeki bütün bilgi ve belgeleri, çalışmaları hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacı ile teslim etmek zorundadırlar. Zaten hem bu bilgiler hem de çalışmalar sırasında elde edilen bilgiler gizlilik taahhüdü altındadır.

Aynı zamanda özel dedektiflerin çalışmaları sırasında karşılacakları riskleri aşabilmeleri, ellerinde yeterli bilgi ve belge bulunmasına bağlıdır. Özel dedektiflerin elindeki bilgiler ne kadar sağlıklı ve güvenilir ise riskli durumlarda o kadar az sorun yaşarlar. Ayrıca talep edilen çalışmanın yasal düzenlemeler açısından uygun olup olmadığını göstermesi açısından da müşterinin yeterli bilgi ve belgeyi vermesi gerekmektedir.

Bir noktaya daha değinmekte yarar var. Özel dedektifler tarafından elde edilen bilgi ve belgeler, mevcut yasalar paralelinde, mahkemeler tarafından, karar aşamasında daha hızlı ve güvenilir karar verebilmek için kullanılır.

Özel dedektiflik hizmeti talep eden kişi veya kuruluşların, özel dedektiflere hangi bilgileri vermeleri gerektiği konusunda daha fazla açıklama isteniyorsa, şirketimiz yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz. Ayrıca bir özel dedektiflik hizmeti almak isteniyorsa, firmamız eğitimli ve deneyimli çalışanları ile sonuca odaklı, hızlı ve güvenli hizmet vermektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler