พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานนักสืบสากล

พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานนักสืบสากล

บริษัทนักสืบเอกชนที่พยายามประกอบอาชีพนักสืบอย่างถูกต้อง ยึดตามระเบียบในการทำงานดังต่อไปนี้:

พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานนักสืบสากล
  • ร่าง พ.ร.บ.นักสืบเอกชน ยังไม่ประกาศใช้
  • ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินักสืบเอกชนโดยสมาคมนักสืบเอกชนที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบ
  • จรรยาบรรณวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพเผยแพร่โดยสมาคมนักสืบที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบส่วนตัว
  • ภายในกฎหมายที่มีอยู่โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยภาระผูกพัน กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา และระเบียบกฎหมายที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนักสืบ
  • เผยแพร่หลักการ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพนักสืบในเวทีระหว่างประเทศ

บริษัท Sherlock Holmes Private Detective and Research ของบริษัทของเรายังใช้ข้อบังคับเหล่านี้เป็นพื้นฐานในระหว่างกิจกรรมและพยายามที่จะไม่ก้าวข้ามพรมแดน บริษัทของเรายังเป็นสมาชิกของสมาคมนักสืบ ที่ปรึกษา และนักวิจัยเอกชนอีกด้วย สมาคมนี้เป็นสมาชิกของ International Federation of Private Detectives Associations ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1964 สหพันธ์นี้เป็นสหพันธ์เดียวที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนักสืบและก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสมาชิกตามมาตรฐานสากล ดังนั้นบริษัทของเราจึงได้รับแจ้งเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวลาอันสั้น

สมาคมนักสืบเอกชน ซึ่งเราเป็นสมาชิก เป็นองค์กรในเครือของสมาคมนักสืบเอกชนระหว่างประเทศ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเยอรมนีในปี 1960 ผ่านช่องทางนี้ ทั้งสมาคมและบริษัทของเราได้รับแจ้งเกี่ยวกับการพัฒนาในเวทีระหว่างประเทศในเวลาอันสั้น

บริษัทของเราให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมนักสืบเอกชนและนักสืบสวนเอกชนในพนักงาน ไม่ว่าคนเหล่านี้จะมีประสบการณ์และการศึกษามากเพียงใด พวกเขาก็ยังต้องตระหนักถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีล่าสุดหรือมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติที่เผยแพร่ล่าสุด บริษัทของเราปฏิบัติตามโปรแกรมการฝึกอบรมที่จัดขึ้นเพื่อการนี้โดยไม่พลาด

ภายในกรอบนี้ มีการจัดฝึกอบรมในอิสตันบูลเมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานนักสืบสากล โครงการฝึกอบรมที่จัดในหอฝึกอบรมของสมาคมนักสืบเอกชนและนักสืบเอกชนที่ทำงานในสำนักงานนักสืบเอกชนจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมเป็นเวลาสองวัน ในวันแรกของโปรแกรมการฝึกอบรมนี้ ซึ่งนักสืบเอกชนในบริษัทของเราได้เข้าร่วมด้วย โดยมุ่งเน้นที่มาตรฐานนักสืบระดับสากล

มาตรฐานเหล่านี้เป็นมาตรฐานที่สหพันธ์กำหนดและเป็นที่ยอมรับในทุกประเทศ ในวันที่สองของโปรแกรมการฝึกอบรม ได้มีการดำเนินการกรณีศึกษา ด้วยวิธีนี้ได้มีการหารือถึงขอบเขตของมาตรฐานสากลที่ปรับให้เข้ากับโครงสร้างทางสังคมและเงื่อนไขของประเทศของเรา

สมาคมนักสืบ ที่ปรึกษา และนักวิจัยเอกชน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพนักสืบ ดังนั้นจึงจัดโปรแกรมการฝึกอบรมที่คล้ายคลึงกันบ่อยๆ นอกจากนี้ สมาคมยังไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเป็นประจำ จัดการประชุม จัดสัมมนา การประชุมและการประชุมต่างๆ

ด้วยวิธีนี้ เขาจึงพยายามหาแหล่งที่มาของนักสืบเอกชน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการประชดประชัน ให้ประกอบด้วยคนหนุ่มสาวที่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในอนาคตอันใกล้นี้ คนหนุ่มสาวที่ได้รับการฝึกอบรมนักสืบจะเริ่มทำงานในบริษัทนักสืบเอกชน

Haberler