ที่ปรึกษากฎหมายนักสืบ

ที่ปรึกษากฎหมายนักสืบ

ไม่ใช่ทุกคนต้องรู้กฎหมาย แต่กฎหมายมีไว้เพื่อทุกคน หลักการพื้นฐานที่สุดของกฎหมายก็คือความไม่รู้กฎหมายไม่ใช่ข้อแก้ตัว กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลที่กระทำความผิดทางอาญาจะบอกว่าเขาไม่ทราบว่าการกระทำนี้เป็นความผิดทางอาญา ในทางกลับกัน กฎหมายเป็นชุดของบทบัญญัติที่ซับซ้อนและแยกไม่ออก เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์ที่มีดุลยพินิจค่อนข้างสูงและบทความมักจะเปิดให้ตีความ การตัดสินของผู้พิพากษาในข้อพิพาทอาจไม่เหมือนกับการตัดสินของผู้พิพากษาคนอื่นในข้อพิพาทอื่น อันที่จริง นอกเหนือจากความแตกต่างในจำนวนการลงโทษที่ได้รับ พฤติกรรมที่ผู้พิพากษาคนหนึ่งไม่ยอมรับว่าเป็นอาชญากรรม ผู้พิพากษาอีกคนอาจมองว่าเป็นอาชญากรรมและกำหนดบทลงโทษ

ที่ปรึกษากฎหมายนักสืบ

หลักการพื้นฐานของกฎหมายอีกประการหนึ่งคือ ผู้พิพากษาสามารถมองตนเองว่าเป็นผู้บัญญัติกฎหมายเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถพบได้ในกฎหมาย ดังนั้นจึงมีขอบกว้างของความกตัญญูในกรณีเหล่านี้

ด้วยเหตุนี้จึงมีการอุทธรณ์คำตัดสินของศาล ศาลที่สูงกว่าสามารถคว่ำคำตัดสินของผู้พิพากษาและขอให้มีการอุทธรณ์ได้

แน่นอนว่ากฎหมายซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ซับซ้อนเช่นนี้ไม่อาจคาดเดาได้โดยผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษานี้ แต่ถึงแม้ประชาชนจะไม่รู้กฎหมายก็ต้องดำเนินชีวิตตามหลักนิติธรรมซึ่งเป็นรูปแบบผสมผสานของกฎหมายที่จัดทำและบังคับใช้โดยฝ่ายนิติบัญญัติและปฏิบัติตามภาระผูกพันที่กำหนดไว้ การกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างแท้จริง นี่คือเหตุผลที่คำแนะนำด้านกฎหมายมีความสำคัญ นักสืบกฎหมาย การให้คำปรึกษาจะดำเนินการเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยของผู้คนซึ่งทุกคนสามารถปกป้องสิทธิของตนและพยายามให้กฎหมายรับรอง กฎหมายมองว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันในระเบียบรัฐธรรมนูญและไม่เลือกปฏิบัติระหว่างบุคคลในทางวัตถุหรือทางศีลธรรม

กล่าวคือ หลักนิติธรรมเป็นกฎเกณฑ์ที่ทำให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระเบียบและถูกกำหนดโดยกฎหมาย การให้คำปรึกษาด้านนักสืบทางกฎหมายยังดำเนินการภายใต้กรอบของกฎเหล่านี้ ไม่อนุญาตให้มีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ขัดต่อกฎเหล่านี้

คำแนะนำทางกฎหมายสามารถเริ่มได้ตั้งแต่เกิดข้อพิพาทขึ้นและอาจจำเป็นเมื่อใดก็ได้ในระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานมาก ซึ่งเริ่มต้นด้วยการยื่นฟ้องต่อศาลเนื่องจากความขัดแย้ง และขยายไปสู่การพิจารณาคดีในศาล การตัดสิน การอุทธรณ์ และการสิ้นสุดของคำตัดสิน ในกระบวนการนี้ คำพูดและพฤติกรรมที่จะส่งผลในทางบวกหรือทางลบต่อกรณีศึกษามีความสำคัญมาก ที่ปรึกษากฎหมาย นี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะได้รับ บริการดังกล่าวที่จะได้รับจากสถาบันวิจัยเอกชนหรือสำนักงานนักสืบเอกชนจะมีประสิทธิภาพมากในคดีนี้

ในแง่นี้บริการที่ปรึกษากฎหมายเริ่มเห็นความต้องการใหม่ ๆ ในประเทศของเรา แต่เป็นระบบที่ใช้ในต่างประเทศมานานหลายปี เนื่องจากการศึกษาเหล่านี้ดำเนินการภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ จึงได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและเป็นบวก จุดมุ่งหมายคือการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนตามระเบียบกฎหมาย เรื่องของข้อพิพาทไม่สำคัญ คู่สมรสอาจหย่าร้างกันเพราะไม่สามารถเข้ากันได้ หรือคู่กรณีอาจมีความขัดแย้งเนื่องจากการซื้อและขายความสัมพันธ์ หรือบุคคลอาจมีความผิดทางอาญาร้ายแรง อันที่จริง บุคคลอาจมีปัญหากับที่ทำงานของเขาและนำเรื่องนี้ไปฟ้องศาลแรงงาน ในระหว่างการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนักสืบ ได้มีการศึกษากฎหมายที่มีอยู่อย่างครอบคลุม มีการกำหนดเส้นทางที่จะปฏิบัติตามและมีวิธีแก้ไขภายในกรอบของกฎเกณฑ์บางประการ

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนักสืบ คุณสามารถสมัครกับพนักงานบริษัทของเราได้ตลอดเวลา พนักงานที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมของเราจะแบ่งปันข้อมูลทุกประเภทกับคุณ

บริการนักสืบ

บริการนักสืบ