ขั้นตอนกระบวนการนักสืบคืออะไร?

ขั้นตอนกระบวนการนักสืบคืออะไร?

การให้บริการนักสืบเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการหลายประการ กระบวนการเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป จากปีที่สำนักงานนักสืบเอกชนเริ่มเปิดดำเนินการเป็นครั้งแรก อันที่จริง กฎหมายนักสืบเอกชนซึ่งจัดทำขึ้นในปี 1994 และนำเสนอต่อรัฐสภา แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดีในยุคนั้นและถูกขอให้จัดเรียงใหม่ ยังมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับกระบวนการนี้ด้วย

ขั้นตอนกระบวนการนักสืบคืออะไร?

สมาคมนักสืบเอกชน ที่ปรึกษาและนักวิจัย (เรียกสั้นๆ ว่าสมาคมนักสืบเอกชน) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2007 ยังทำงานเกี่ยวกับร่างกฎหมายและทำงานเพื่อการตรากฎหมายด้วย ปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้ยังไม่ประกาศใช้ ตอนนี้ เรามาเน้นที่ขั้นตอนกระบวนการสืบสวน โดยคำนึงถึงทั้งบทบัญญัติในร่างกฎหมายนี้และหลักการที่กำหนดไว้ในเชิงปฏิบัติ

ขั้นตอนแรกของงานนักสืบเอกชนคือการทำสัญญา ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ร้องขอควรรวมอยู่ในสัญญา เนื่องจากบริการนักสืบเอกชนจะเริ่มต้นด้วยการลงนามในสัญญา จึงควรระบุให้ชัดเจนว่าบุคคลหรือองค์กรที่ขอใช้บริการต้องการอะไร

ขั้นตอนที่สองของงานนักสืบเอกชนคือการวางแผน แผนงานจัดทำขึ้นตามขอบเขตของบริการที่ร้องขอ ประการแรก มีการประเมินแง่มุมทางกฎหมายของการวิจัยที่ร้องขอ คำขอบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายในปัจจุบัน โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ ไม่สามารถรับได้

ขั้นตอนที่สามคือกิจกรรมการวิจัย งานรวบรวมหลักฐานจึงเริ่มต้นขึ้น นักสืบเอกชนต้องตกลงกับลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการสอบสวนและอุปกรณ์ที่จะใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริการที่ร้องขอ ลูกค้าจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับวิธีการสอบถามข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่จะใช้

อาจจำเป็นต้องทบทวนแผนงานและทำการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาและการวิจัยที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นักสืบเอกชนอาจเผชิญกับความเสี่ยงบางอย่างในระหว่างกิจกรรมการวิจัย ความเสี่ยงเหล่านี้ควรทราบล่วงหน้าและควรระมัดระวังอย่างเหมาะสม การศึกษาการเก็บหลักฐานอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของบริการที่ร้องขอ

สุดท้าย ขั้นตอนที่สี่คือขั้นตอนการรายงาน ขณะนี้กิจกรรมการวิจัยและการศึกษาการรวบรวมหลักฐานเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้รับทั้งหมด ข้อมูลและเอกสารได้รับการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินผล จากผลการวิจัย ได้มีการจัดทำรายงานและนำเสนอต่อบุคคลหรือองค์กรที่ขอใช้บริการ

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น สมาคมนักสืบเอกชนพยายามกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ กำหนดกฎเกณฑ์การทำงานที่มีจริยธรรมโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนและการเคารพชีวิตส่วนตัว ตลอดจนติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติเพื่อมีส่วนในการพัฒนาวิชาชีพนักสืบเอกชน ในบริบทนี้ ยังดำเนินกิจกรรมเพื่อสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าประกอบวิชาชีพอีกด้วย ด้วยการบังคับใช้กฎหมายนักสืบเอกชน กระบวนการสืบสวนจะชัดเจนขึ้นและทำให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติ

อาจเป็นที่พึงปรารถนาที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการที่ใช้ในงานนักสืบ ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถสมัครกับพนักงานของบริษัทของเราได้ บริษัทของเราพร้อมให้บริการคุณด้วยนักสืบผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในการให้ข้อมูลและเพื่อตอบสนองคำขอบริการนักสืบส่วนตัวของคุณ

สงสัย

สงสัย