ลูกค้าควรให้ข้อมูลอะไรกับนักสืบ?

ลูกค้าควรให้ข้อมูลอะไรกับนักสืบ?

ในระหว่างกิจกรรม สำนักงานนักสืบเอกชนจะยึดตามการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลที่ได้รับจากรัฐธรรมนูญและข้อบังคับทางกฎหมายอื่น ๆ และความเคารพต่อชีวิตส่วนตัว หลักการของจรรยาบรรณวิชาชีพและระเบียบปฏิบัติของสมาคมนักสืบเอกชนซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐานนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน

ลูกค้าควรให้ข้อมูลอะไรกับนักสืบ?

คำขอบริการซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีความผิดทางอาญาตามกฎหมาย ซึ่งแม้แต่สำนักงานอัยการก็สามารถทำได้ด้วยคำตัดสินของศาลเท่านั้น และจะไม่ได้รับการตอบรับเป็นหลักฐานจากศาลหากได้รับมาอย่างผิดกฎหมาย ไม่รับคำขอบริการใดๆ ที่ขัดต่อค่านิยมทางศีลธรรมและข้อบังคับทางกฎหมาย

นอกจากนี้ หลักการทำงานของสำนักงานนักสืบเอกชนที่จะดำเนินการในประเทศของเรา ตามกฎทางจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล ถูกกำหนดโดยความพยายามของสมาคมนักสืบเอกชน เนื่องจากกฎหมายนักสืบเอกชนยังไม่ได้มีการบังคับใช้ ในการนี้ บริการนักสืบเอกชนดำเนินการภายใต้การประสานงานของสมาคม โดยสำนักงานนักสืบเอกชนที่มีที่อยู่ถาวรและชื่อทางการค้า และทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับบุคคลหรือองค์กรที่ขอใช้บริการ

ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ความสามารถของนักสืบเอกชนในการดำเนินการบริการที่ร้องขอได้อย่างเหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลหรือองค์กรที่ขอใช้บริการนี้เพื่อให้ข้อมูลและเอกสารทุกประเภทเกี่ยวกับบริการที่ร้องขอ

บริการนักสืบเอกชนต้องถูกเก็บเป็นความลับตามลักษณะของงานที่ทำ ดังนั้นทั้งหน่วยงานนักสืบเอกชนและนักสืบเอกชนหรือบุคคลหรือองค์กรที่ร้องขอบริการไม่สามารถทำคำชี้แจงใด ๆ ให้ข้อมูลหรือเอกสารแก่บุคคลที่สามในทุกขั้นตอนของงาน มิฉะนั้น ในกรณีนี้ สัญญาจะถูกละเมิดและการลงโทษทางอาญาจะมีผลบังคับใช้

เพื่อให้นักสืบเอกชนดำเนินการบริการตามที่ร้องขอ มีสิทธิขอข้อมูลทุกประเภทที่เหมาะสมกับลักษณะของบริการและสั่งงานจากผู้ขอใช้บริการ ด้วยวิธีนี้ ลูกค้าจะต้องส่งข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่มี เพื่อที่จะได้รวดเร็วและอำนวยความสะดวกในการทำงาน อันที่จริง ทั้งข้อมูลนี้และข้อมูลที่ได้รับระหว่างการศึกษาอยู่ภายใต้ความมุ่งมั่นในการรักษาความลับ

ในขณะเดียวกัน ความสามารถของนักสืบเอกชนในการเอาชนะความเสี่ยงที่พวกเขาต้องเผชิญระหว่างการทำงานขึ้นอยู่กับการมีข้อมูลและเอกสารที่เพียงพอ ยิ่งข้อมูลที่มีสุขภาพดีและเชื่อถือได้มากขึ้นในมือของนักสืบเอกชน ปัญหาที่พวกเขามีในสถานการณ์เสี่ยงก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น นอกจากนี้ลูกค้าต้องให้ข้อมูลและเอกสารอย่างเพียงพอเพื่อแสดงว่างานที่ขอมีความเหมาะสมตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือไม่

เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญอีกจุดหนึ่ง ศาลจะใช้ข้อมูลและเอกสารที่ได้รับจากนักสืบเอกชนเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้นในระหว่างขั้นตอนการตัดสินใจ โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู่

หากคุณต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติมว่าบุคคลหรือองค์กรที่ร้องขอบริการนักสืบเอกชนควรให้ข้อมูลใดแก่นักสืบเอกชน คุณสามารถติดต่อผู้จัดการและพนักงานของบริษัทของเรา นอกจากนี้ หากต้องการบริการนักสืบเอกชน บริษัทของเราให้บริการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ รวดเร็วและปลอดภัยด้วยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์

สงสัย

สงสัย