นักสืบเอกชนทำงานอย่างไร

นักสืบเอกชนทำงานอย่างไร

นักสืบเอกชนและนักสืบเอกชนให้บริการที่สำคัญจริงๆ พวกเขาพยายามขจัดความกังวลของบุคคลและองค์กรและเปิดเผยความจริง นักสืบเอกชนไม่ใช่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตำรวจ หรือทหาร อำนาจทางการของรัฐไม่อยู่ในมือ ในความเป็นจริง บริษัทนักสืบเอกชนเกือบทั้งหมดจ้างผู้ที่เกษียณอายุหรือออกจากอาชีพนี้โดยสมัครใจจากหน่วยรักษาความปลอดภัย กรมทหาร หรือหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ แต่ตอนนี้เกษียณแล้ว ให้บริการในภาคเอกชน และไม่มีส่วนรับผิดชอบในการจับหรือจับกุมอาชญากร ในหลากหลายสาขา นักสืบเอกชน และบริการวิจัยของเอกชน เรียกเก็บค่าธรรมเนียม และพยายามให้ข้อมูลและเอกสารแก่ประชาชนและองค์กรที่ขอใช้บริการนี้เป็นการตอบแทน

นักสืบเอกชนทำงานอย่างไร

มืออาชีพ นักสืบเอกชนหากในระหว่างกิจกรรม พวกเขาเชื่อว่ามีการก่ออาชญากรรม พวกเขาจะได้ปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญเพื่อประกันความยุติธรรมโดยมอบหลักฐานในมือให้หน่วยงานความมั่นคงของรัฐ นอกเหนือจากนี้ นักสืบเอกชนทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมและข้อบังคับการทำงานของวิชาชีพนักสืบ ซึ่งจัดทำโดยสมาคมนักสืบ ที่ปรึกษา และนักวิจัยเอกชนพนักงานและผู้ช่วยวิจัยส่วนตัวไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่พวกเขาได้รับระหว่างทำงานกับบุคคลที่สามนอกเหนือจากบุคคลและองค์กรที่ขอบริการนี้

เนื่องจากไม่มีกฎหมายนักสืบเอกชน กฎระเบียบดังกล่าวจึงเป็นแนวทางที่สำคัญมาก สมาคมนักสืบเอกชน ที่ปรึกษา และนักวิจัย ได้คำนึงถึงการปฏิบัติในต่างประเทศและหลักการทำงานของนักสืบเอกชนที่ประกาศโดยสหพันธ์นักสืบเอกชนระหว่างประเทศในขณะที่เตรียมวิธีการนี้ ข้อบังคับนี้เติมเต็มช่องว่างทางกฎหมายที่ร้ายแรง บริษัทนักสืบเอกชนทุกแห่งที่ปฏิบัติงานอย่างจริงจังจะให้บริการตามหลักการของระเบียบนี้

กล่าวโดยย่อ งานหลักของนักสืบเอกชนและผู้สืบสวนเอกชนไม่ใช่เพื่อจับหรือจับกุมอาชญากร แต่เพื่อรวบรวมข้อมูลและเอกสาร ต้องทำงานนี้ให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมและหลักการทำงานที่ยอมรับในทางปฏิบัติ

ไม่ นักสืบเอกชนในระหว่างการดำเนินกิจกรรมไม่สามารถแยกออกจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้ นักสืบเอกชนทุกคนมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อการปฏิบัติตามสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ชีวิตส่วนตัวของแต่ละบุคคลไม่สามารถถูกแทรกแซงได้ เสรีภาพในการสื่อสารไม่สามารถถูกละเมิดได้ ไม่สามารถค้นหาผู้บังคับบัญชาและที่อยู่อาศัยของพวกเขาโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่สามารถรับไฟล์เสียง ภาพถ่าย หรือวิดีโอในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะได้ มิฉะนั้น การกระทำดังกล่าว พวกเขากลายเป็นผู้กระทำผิดเสียเองเสียก่อน นอกจากนี้ การค้นพบที่จะได้รับผ่านวิธีการเหล่านี้ไม่มีคุณค่าทางกฎหมาย

เนื่องจากยังไม่มีการตรากฎหมายนักสืบเอกชน บริษัทนักสืบเอกชนจึงอยู่ภายใต้กฎหมายการค้าที่มีอยู่ กฎหมายว่าด้วยภาระผูกพัน กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และข้อบังคับทางกฎหมายอื่นๆ ในฐานะองค์กรการค้า

คุณสามารถปรึกษาผู้จัดการและพนักงานของบริษัทของเราเกี่ยวกับทุกสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับวิธีการทำงานของนักสืบเอกชนและนักสืบเอกชน

สงสัย

สงสัย